การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2566

     ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แจ้งว่า ในช่วงระหว่าง วันที่ 20 - 22 มกราคม 2566 เป็นช่วงวันตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชาเซ่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ ในช่วงวันตรุษจีนยังเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนของชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมักจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ ท่องเที่ยวต่าง ๆ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก
     ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย และการเกิดอุบัติภัย ที่อาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในช่วงวันตรุษจีน 2566 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา จังหวัดสุรินทร์ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสุรินทร์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1. ด้านการเตรียมความพร้อม
          1.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ สำรวจ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจน
          1.2 กำชับให้ผู้อำนวยการในแต่ละระดับ และเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดำเนินการ ดังนี้
               (1) เข้มงวดตรวจตราอาคารสถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร ที่มีสภาพไม่มั่นคง แข็งแรง อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่าย พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ เพื่อตรวจสอบซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
               (2) เตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
               (3) จัดกำลังเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวัง ตรวจตรา อาคารบ้านเรือน พื้นที่ชุมชน สถาน ประกอบการ และสถานบริการ โดยเฉพาะสถานที่ทีมีการจัดงาน และมีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง พร้อม ทั้งประสานการปฏิบัติกับเจ้าพนักงานผู้กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 1 พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด
          1.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดกิจกรรมการเผาทุกชนิดในช่วงวันตรุษจีน เพื่อช่วยในการลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงอันตราย จากอัคคีภัย ที่มีสาเหตุจากการจุดธูปเทียนบูชา เช่นไหว้ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง การจุดประทัด ตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย บทลงโทษทางกฎหมาย กรณีการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
     2. ด้านการเผชิญเหตุ
          2.1 ให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ และสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ดำเนินการ ดังนี้
               (1) เฝ้าระวังสถานที่ และกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น การจุดประทัด ดอกไม้เพลิง รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติภัยในกรณีอื่น ๆ ได้โดยง่าย พร้อมทั้งจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยและไฟฟ้าส่องสว่างเตรียมความพร้อมในพื้นที่ หรือชุมชน ที่มีความเสี่ยงภัย เพื่อเฝ้าระวังเหตุ และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที
               (2) พื้นที่ที่มีการจัดงานวันตรุษจีน และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้จัดระเบียบการจราจรและอ้านวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมทั้งเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น
          2.2 หากเกิดอัคคีภัย อุบัติภัยหรือสาธารณภัยอื่นที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากให้นําเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ และรายงานให้กองอ้านวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ทราบทันที จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบทราบและดำเนินการต่อไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar