สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ประกาศผลการประกวดข้างหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 50)

   ตามที่ จังหวัดสุรินทร์ กำหนดให้มีการจัดประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2564/65  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศของไทย ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และสร้างต้นแบบเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เชิงพาณิชย์ อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ ปีการเพาะปลูก 2564/65 ได้ประชุมพิจารณาตัดสินฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไหมงาม (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ผู้ชนะการประกวดจำนวน 7 ราย และส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ ณ กรมการค้าภายใน ไปแล้ว นั้น
    จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งผลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 2565 จากกรมการค้าภายใน ว่าจังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลฯ จำนวน 5 รางวัล จำแนกเป็นประเภท ดังนี้
    ประเภทเกษตรกรรายบุคคล จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
    1) รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ นางสางกงใจ คำมีนาม เกษตรกรตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเงินสด 65,000 บาท
    2) รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นายประเจน โสภาชัย เกษตรกรตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี                 นางตาล ศรีเพชร เกษตรกรตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ และนางพรทิพย์ ฤทธิรณ เกษตรกรตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเงินสดรายละ 8,000 บาท
    ประเภทสถาบันเกษตรกร จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ 
    1) รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเงินสด 100,000 บาท
    ในการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการประกวดฯ ให้เกษตรกรได้รับทราบ จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ผลการประกวดฯ ให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบโดยทั่วกัน

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar