สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์และสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ บูรณาการร่วมกัน ลงพื้นที่ให้ความรู้ป้องกัน เท่าทันภัยออนไลน์

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานเกษตรอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ โดยนางสาวสมธิดา จะเกรง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวจินดาพร คล้ายคลึง นักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ โดยนางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ On ground ให้ความรู้ ป้องกัน และเท่าทัน ภัยออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ดิจิทัลและการใช้อินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกออนไลน์ และรับสมัครอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมจำนวน 30 ราย 
     โดยได้สร้างการรับรู้กับประชาชนให้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่รู้เท่าทันและระมัดระวังการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น แต่ยังมีกลุ่มประชากรบางส่วนที่ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร เช่น เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น รวมถึงการเช็คข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน เพจเฟซบุ๊ก ข่าวจริงประเทศไทย ต่อต้าน Face News  และ สายด่วน ผ่านหมายเลข  1212 OCC รวมถึงข่าวสารเตือนภัยอื่นๆที่เกี่ยวกับภัยออนไลน์
     นอกจากนี้ได้แนะนำช่องทางการรับสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาล และข่าวสารในพื้นที่ รวมถึง รายการผู้ว่าสุรินทร์มาแล้ว ทางสวท.สุรินทร์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว สร้างการรับรู้ เข้าใจ ให้เข้าถึงประชาชนในระดับหมู่บ้าน และระดับชุมชน ต่อไป

นางสาวกัญญาภัค เป็นสุข รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar