มมส.รับสมัคร ผู้ร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตาม นโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non - Degree)โครงการอบรมหลักสูตร การตลาดท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism Marketing)

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตาม นโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non - Degree)โครงการอบรมหลักสูตร การตลาดท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism Marketing)

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2567
ณ ห้อง SBB 704 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

รับสมัครผู้เข้าอบรม (รับจำนวนจำกัด)
 
      1. ผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ (กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจที่ทำธุรกิจที่พักอยู่แล้ว ที่ต้องการพิ่มทักษะในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยังยืน)
    2. ผู้ที่ทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถะที่แตกต่างไปจากเดิม (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำธุรกิจที่พักอยู่แล้วที่ต้องการเพิ่มทักษะในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)
    3. ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการจะประกอบอาชีพอื่นที่แตกต่างจากเดิม (บุคคลที่มีพื้นที่มีเอกลักษณ์ ที่ต้องการทำธุรกิจ และเพิ่มทักษะในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยังยืน
 
เนื้อหาหลักสูตรโครงการ
      สร้างผู้ประกอบการที่พักให้มีทักษะการจัดการการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน สามารถวางแผนธุรกิจ ออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเซิงสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางบัญชีและการตลาดที่สามารตอบโจทย์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้
 
รูปแบบการอบรม     1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน
    2. ระยะเวลาในการจัดการศึกษา (ช่วงเวลาเริ่มต้นจนจบหลักสูตร) ช่วงเดือนเมษายน 2567 ถึงเดือนสิงหาคม 2567
    3. จำนวนชั่วโมงในการดำเนินการ 300 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี 60 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 240 ชั่วโมง)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 57 วัน/ภาคเรียน จำนวน 5 เดือน เรียน วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ สามารถจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้
* การจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตระบบทวิภาค โดยปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด ทั้งนี้ จัดการเรียนการสอนทฤษฎี 15 ชม. = 1 หน่วยกิต และปฏิบัติในสถานประกอบการ หรือลงพื้นที่ 30 ชม. = 1 หน่วยกิต

image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar